01. Wie zijn wij?

 

Functies en taken tijdens de bijeenkomsten en tochten

Onze activiteiten, zoals regionale en nationale bijeenkomsten, weekendtochten, Kersttochten en Internationale Tochten zijn alleen mogelijk als vrijwilligers bereid zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gang van zaken tijdens deze activiteit. Het verschijnsel is bekend: het valt niet mee om met name voor de tochten vrijwilligers te vinden voor de taken en verantwoordelijkheden van:
-  de (groeps)leider m/v
-  de spiritueel leider m/v
-  de kapittelleider m/v
-  de troubadour m/v
-  de mère m/v

Voor diegenen die door de Beweging worden uitgenodigd één van de bedoelde functies op zich te nemen werden conceptbeschrijvingen van deze functies geformuleerd. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van een tekst van tochtgenoot José (Pepe) Centeno te Valladolid.

De (groeps)leider

De leider (gardien), hij/zij moet er voor zorgen dat de groep goed functioneert, dat er een goede geest heerst en dat de dag goed georganiseerd wordt. Hij/zij
-  is de leider van de groep en van de tocht, en:
-  stelt zich tijdig vóór het begin van de tocht zo goed mogelijk op de hoogte van de aard van de groep, van de tocht en het kaartmateriaal en van de accommodatie(s)
-  gaat bij de mère na of de (keuken)uitrusting en de verbandtrommel aanwezig en in orde zijn
-  coördineert de activiteiten van de mère, de troubadour, de spiritueel leider, en de kapittelleider, zo dat alles wordt gerealiseerd op een geschikt moment: de maaltijden, het kapittel, de viering, de tocht enz.
-  geeft elke ochtend voor het vertrek aan wat er die dag gaat gebeuren
-  evalueert elke dag hoe de tocht van die dag verlopen is en vraagt de groepsleden om suggesties
-  wijst steeds en uiterlijk in de vóóravond iemand aan als gids, die samen met de chauffeur en de mère aan de hand van een actuele kaart de weg zoekt
-  zorgt elke dag samen met de mère dat het punt van aankomst is voorbereid
-  let er op wat de groep en de mensen in de groep nodig kunnen hebben voor het oplossen van moeilijkheden
-  biedt de helpende hand aan de mère, de spiritueel leider, de kapittelleider en de troubadour zodat zij hun rol kunnen vervullen
-  zorgt er voor dat steeds de geest van de tocht aanwezig is, zoals de vreugde, de vriendschap, de sfeer van samenleven, de samenwerking, de soberheid
-  ziet er op toe dat het thema van de tocht voldoende aandacht krijgt in activiteiten en presentaties
-  zorgt ervoor dat de tocht openstaat voor de inwoners van de plaats waar we zijn, door de vreugde uit te dragen, door met hen in gesprek te gaan, door hen uit te nodigen onze activiteiten bij te wonen, enz.
-  zorgt er voor - indien mogelijk - dat plaatsen of monumenten worden bezocht die om redenen van historie, kunst of anderszins van bijzondere betekenis zijn
-  bewaakt de cohesie van de groep, let er op dat de groep bij elkaar blijft en dat er geen mensen steeds vooruit lopen. Men moet als groep onderweg zijn om zo te vermijden dat mensen verdwalen, zoals bij splitsingen en wegomleggingen

De geest van de tocht is een ervaring van leven in de natuur met alleen het noodzakelijke; leven in een groep, met ogenblikken van bezinning en stilte, en het leven met elkaar beleven in materiële, culturele, religieuze en feestelijke momenten

De MÈRE (moeder)

De mère zorgt dat er goed en voldoende te eten is, en ook beheert hij/zij de financiën. Het is niet de bedoeling dat de mère alle maaltijden voorbereidt; dat is een taak voor alle leden van de groep. De mère:
-  is binnen de groep verantwoordelijk voor de materiële zaken.
-  heeft de zorg voor de aanwezigheid en volledigheid van de uitrusting (verbanddoos, keuken, pannen, enz.)
-  beheert het geld van de groep, bedoeld voor de maaltijden en voor de benzine voor de groepsauto
-  zorgt voor gevarieerd eten en vraagt de eerste dag of er iemand een dieet heeften let er op dat daar de hele week rekening mee wordt gehouden
-  stelt zich op de hoogte van de openingstijden van relevante winkelbedrijven, organiseert de inkopen van elke dag met de groepsauto en zorgt dat de maaltijden klaar zijn op de afgesproken tijd en plaats
-  zorgt er samen met de kaartlezer voor dat de groepsauto geschikte plaatsen vindt voor het eten, voor eventuele hulp aan de groep tijdens de tocht en gaat vooruit naar het overnachtinggebouw en legt zo nodig contact met de beheerder of sleutelbewaarder
-  zorgt dat iedereen, in groepjes van wisselende samenstelling, op een dag het eten klaar maakt, inkopen doet, de groepsauto bestuurt, de diverse ruimten in orde brengt en ze schoon achter laat
-  zorgt dat aan het einde van de tocht defecte of zoekgeraakte delen van de uitrusting worden vervangen, brengt de kosten ten laste van de groepskas en levert de complete uitrusting in
-  stelt met de Leider elke dag het tijdschema vast en legt dit voor aan de groep en/of doet voorstellen
-  zorgt in perioden van warm weer voor voldoende drinkwater, houdt hierbij rekening met de waterkwaliteit in de regio, ziet erop toe dat geen bederfelijke etenswaren worden bewaard, en let op de algemene hygiëne.

TIPS voor de mère:
-  zorg voor vers fruit, chocolade, koekjes, voldoende drinkwater water voor een rustpauze in de ochtend
-  zorg dat men op elkaar wacht met eten: begin gemeenschappelijk en zorg dat er voor iedereen voldoende is, ook voor de koks!

Soberheid, een lichte rugzak, is karakteristiek voor de tocht

De Kapittelleider

De kapittelleider (chansonnier de chapitre) zorgt ervoor dat er goede dialogen en discussies kunnen ontstaan over het gespreksthema. Er wordt geprobeerd iedere dag tijd vrij te maken voor deze discussie, kapittel genaamd.

De kapittelleider geeft de aanzet tot en coördineert de gespreksbijeenkomsten
-  bij het begin van de (dagelijkse) tocht
-  in diverse gezamenlijke activiteiten aandacht besteden aan het jaarthema (kapittel)
-  in een pauze onderweg
-  in het begin van de avond

De kapittelleider
-  zorgt voor materialen, teksten, kopieën van het jaarthema, liedboeken, enz.
-  bevordert de deelname van de hele groep
-  overlegt met de leider, met de troubadour, met de spiritueel leider en met de hele groep om te zorgen dat iedere dag het thema en het themagesprek voldoende aandacht en ruimte krijgen

Elkaar in het gesprek ontmoeten is karakteristiek voor de tocht

De Spiritueel Leider

De spiritueel leider moet zorgen dat er momenten zijn waarin de tochtgenoten kunnen stilstaan bij hun inspiratiebron. Het spirituele aspect kan verschillende vormen hebben: meditatie, stilte, gebed, viering enz.

De spiritueel leider geeft de aanzet tot en coördineert de ogenblikken van bezinning, gebed en vieringen

De spiritueel leider ziet er op toe dat niet-gelovigen die niet deelnemen aan de vieringen met respect worden behandeld en dat zij de vieringen respecteren

ACTIE-momenten:
-  bij het begin van de (dagelijkse) tocht
-  bij het einde van de dag
-  vóór de maaltijden
-  in (eucharistie-)vieringen
-  in een pauze onderweg

De spiritueel leider:
-  zorgt voor materialen zoals teksten, de Bijbel, liedboeken enz. voor de vieringen
-  bevordert de deelname van de hele groep
-  vraagt iedere dag een of meer deelnemers een overweging te verzorgen
-  betrekt de leden van de groep bij de voorbereiding voor de vieringen
-  de spiritueel leider overlegt met de leider, met de troubadour, met de kapittelleider en met de hele groep om te zorgen voor ogenblikken van de dag voor de overweging en het gebed.

Overweging en gebed in de natuur zijn karakteristiek voor de tocht

De Troubadour

De troubadour zorgt ervoor dat er voldoende beweging (animatie) is in de vorm van spel, muziek... en dat ieder van de groep zich op haar/zijn manier kan uiten in de momenten van ontspanning. Eén van die momenten is ’s avonds na het eten, het zogenaamde vreugdevuur.

De Troubadour:
-  zorgt ervoor dat de vreugde en het feestelijke element een plaats krijgen
-  hij/zij verdiept zich in het jaarthema en/of het thema van de activiteit/de tocht en zoekt geschikte teksten en muziek.

Mogelijkheden:
-  zet op diverse momenten een lied in, zoals bij het vertrek voor de tocht van die dag, voor en/of na het eten, in de ogenblikken van vrije tijd
-  bereidt enige keren een avondprogramma voor met spelletjes, grappen, mime, presentaties, oefeningen
-  bevordert het gebruik van muziekinstrumenten
-  zet de mensen binnen de groep ertoe aan dat zij iedere dag en in elke actie zich inzetten om een bijdrage te leveren aan het feest
-  reikt geschikte middelen aan, zoals muziek, liederen en de liederenbundel, dingen die nodig zijn voor de spellen, enz.
-  houdt voeling met de leider, de kapittelleider, de spiritueel leider en de groep om zo de eigen activiteiten een geschikte plaats te geven in het programma van de dag
-  probeert te bereiken dat het vreugdevuur in de openlucht plaatsvindt en nodigt de lokale bevolking uit om deel te nemen.

De blijheid en de vriendschap zijn karakteristiek voor de tocht